Επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων