ΟΜΑΔΑ 6η - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ

ΕΓΛΣ – ΟΜΑΔΑ 6

Π.Δ. 1123/1980 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ Ε.Γ.Λ.Σ.